• header4.jpg
  • header5.jpg
  • header7.jpg
  • header8.jpg
  • header10.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bronsveld & Blok Financiële Planning vof,

gevestigd te ‘s-Gravenzande aan de Veilingkade 7, 2694 BH, hierna te noemen: Bronsveld & Blok

Financiële Planning, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Bronsveld & Blok

Financiële Planning en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Bronsveld & Blok Financiële Planning werkzaam zijn.

De wederpartij van Bronsveld & Blok Financiële Planning is degene aan wie Bronsveld & Blok

Financiële Planning enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een

overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en

deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bronsveld & Blok Financiële

Planning gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Bronsveld & Blok

Financiële Planning gesloten overeenkomsten waarbij Bronsveld & Blok Financiële Planning

zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele

inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod

of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze

door Bronsveld & Blok Financiële Planning zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Bronsveld & Blok

Financiële Planning slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bronsveld & Blok

Financiële Planning en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de

betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding

onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1. Offertes en tarieven van Bronsveld & Blok Financiële Planning zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk

anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende

verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2. Aan Bronsveld & Blok Financiële Planning verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot

inspanningsverplichtingen van Bronsveld & Blok Financiële Planning niet tot

resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen

zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Bronsveld &

Blok Financiële Planning een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering

daarvan is begonnen. Bronsveld & Blok Financiële Planning is bevoegd om aan haar

verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een

daartoe bestemd formulier op de website van Bronsveld & Blok Financiële Planning, aan

Bronsveld & Blok Financiële Planning heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na

verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Bronsveld &

Blok Financiële Planning heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet

ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na

verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van)

Bronsveld & Blok Financiële Planning wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan

te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Bronsveld & Blok Financiële Planning

heeft bereikt.

_

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door

Bronsveld & Blok Financiële Planning aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt

nimmer beschouwd als een door Bronsveld & Blok Financiële Planning gegeven advies in het

kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van

Bronsveld & Blok Financiële Planning het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Bronsveld & Blok Financiële Planning toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar

verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze

derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover Bronsveld & Blok Financiële Planning bij de uitvoering van de aan haar verstrekte

opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen

van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel

mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige

zorgvuldigheid in acht nemen. Bronsveld & Blok Financiële Planning is niet aansprakelijk voor

(toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Bronsveld & Blok Financiële Planning is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers,

verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht

ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het

hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van

Bronsveld & Blok Financiële Planning wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de

aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen

of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de

opdrachtgever doorberekend. Bronsveld & Blok Financiële Planning is gerechtigd

overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de

overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de

uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van

Bronsveld & Blok Financiële Planning beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de

factuurdatum op de door Bronsveld & Blok Financiële Planning voorgeschreven wijze, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich

er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies

tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Bronsveld & Blok Financiële

Planning, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het

verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Bronsveld & Blok Financiële Planning

gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering,

dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze

gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Bronsveld

& Blok Financiële Planning uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte

onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de

overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige

ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd

worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande

bedrag aan Bronsveld & Blok Financiële Planning te voldoen, kan de vordering uit handen

worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale

bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten,

waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde

liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle

verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,

zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Bronsveld &

Blok Financiële Planning aanleiding geeft, is Bronsveld & Blok Financiële Planning bevoegd

om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende

zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Bronsveld & Blok Financiële Planning

opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te

beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken

aan Bronsveld & Blok Financiële Planning die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van

de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of

opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte

afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Bronsveld & Blok Financiële Planning

zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen

heeft voldaan, is Bronsveld & Blok Financiële Planning bevoegd over te gaan tot opschorting

van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle

door hem aan Bronsveld & Blok Financiële Planning verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Bronsveld & Blok Financiële Planning

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Bronsveld & Blok

Financiële Planning alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bronsveld &

Blok Financiële Planning bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt

tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

van Bronsveld & Blok Financiële Planning wordt uitgekeerd, inclusief het door Bronsveld &

Blok Financiële Planning te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden

nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bronsveld &

Blok Financiële Planning in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de

aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Bronsveld & Blok Financiële

Planning alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bronsveld & Blok

Financiële Planning bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot

maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag

ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar

in rekening gebrachte premie.

_

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de

opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Bronsveld & Blok Financiële Planning nimmer aansprakelijk voor schade welke door de

opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door

de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Bronsveld & Blok Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook

die voortvloeit uit fouten in door Bronsveld & Blok Financiële Planning gebruikte software of

andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Bronsveld & Blok Financiële

Planning kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of

computerprogrammatuur.

7.6 Bronsveld & Blok Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook

die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Bronsveld & Blok Financiële

Planning verzonden (email)berichten Bronsveld & Blok Financiële Planning niet hebben

bereikt.

7.7 Bronsveld & Blok Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook

die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte

premies voor door hem, na bemiddeling van Bronsveld & Blok Financiële Planning,

afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Bronsveld &

Blok Financiële Planning niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Bronsveld & Blok Financiële

Planning voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar

ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Bronsveld &

Blok Financiële Planning indien Bronsveld & Blok Financiële Planning zelfs na deugdelijke

ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de

opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van

ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd

door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Bronsveld & Blok Financiële Planning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting

indien dit voor Bronsveld & Blok Financiële Planning redelijkerwijze niet mogelijk is ten

gevolge van buiten toedoen van Bronsveld & Blok Financiële Planning ontstane

veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Bronsveld & Blok Financiële

Planning geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van

verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of

andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,

overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere

omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bronsveld & Blok

Financiële Planning kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit

hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan

haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te

gelden.

_

9.2 Door de opdrachtgever aan Bronsveld & Blok Financiële Planning verstrekte

persoonsgegevens zullen door Bronsveld & Blok Financiële Planning niet worden gebruikt

voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van

de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen

e.d., behoudens voor zover Bronsveld & Blok Financiële Planning op grond van de wet of

openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende

gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige

mailinglist e.d. van Bronsveld & Blok Financiële Planning, zal Bronsveld & Blok Financiële

Planning de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het

betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Bronsveld & Blok Financiële Planning

is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Bronsveld & Blok Financiële Planning is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële

Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.001886. Een geschil voortvloeiend uit offertes,

aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn,

kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Bronsveld &

Blok Financiële Planning conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie

Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het

voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro)

niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat,

heeft Bronsveld & Blok Financiële Planning de mogelijkheid om niet mee te werken aan een

bindend advies.

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop

de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter,

is de rechtbank te ‘s-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan

ook jegens Bronsveld & Blok Financiële Planning in verband met door Bronsveld & Blok

Financiële Planning verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment

waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van

deze rechten en bevoegdheden.